Privacy

Tilburg, 25-5-2018.

Privacyverklaring Vogelvereniging Vogellust: https://www.vogellust.nl.

De website http://www.vogellust.nl wordt aangeboden door Vogelvereniging Vogellust. Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Hierbij houden wij ons aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. Dit betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij mede via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verenigingsdoeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Het bestuur van Vogelvereniging Vogellust is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Ter kennismaking met onze eigen bestuursleden van de vereniging, die vooraf aan de plaatsing op de website daarvoor hun toestemming hebben gegeven;
• het toesturen van onze nieuwsbrief indien u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven;
• het opnemen van contact met u, indien u ons hierom verzoekt;
• het tonen van een foto van directie en begeleiding en het tonen van foto’s van verenigings- activiteiten, waaraan leden en betrokkenen hun medewerking hebben verleend.
• het tonen van logo’s met een link naar organisaties en/of subsidieverstrekkers die onze activiteiten ondersteunen, eveneens geplaatst met hun goedkeuring.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

• Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
• NAW-gegevens;
• Emailadres;
• Telefoonnummer
• Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht;

Dit doen wij op basis van uw toestemming, omdat u een overeenkomst met ons heeft gesloten of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd en afgewogen belang hebben.

Bewaartermijnen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Gegevens die u ons toezendt via een bericht bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

Derden.

Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

Nieuwsbrief.

We kunnen u, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, per email onze nieuwsbrief toesturen met betrekking tot onze lopende activiteiten en nieuwsgaring ten aanzien van historische activiteiten. Als u geen email meer wil ontvangen dan kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid op de website. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verspreiding van onze nieuwsbrief door derden, waarbij de regels van de AVG niet in acht zijn genomen.

Beveiliging.

Het bestuur van Vogelvereniging Vogellust neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen. Hierbij spant zij zich in om haar dienstverlening op een veilige manier plaats te laten vinden en misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Cookies.

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies. Analytische gegevens zijn desgevraagd door de webbeheerder opvraagbaar bij de provider. Het tonen van informatie van het bestuur, van activiteiten van de vereniging en informatie via nieuwsbrieven, maken deel uit van onze website. Mocht u ons via email en/of sociale media willen bereiken welke aansluit bij de doelstelling van een verzorgde website, dan kunt u gebruik via e-mail op onze contactpagina.

Let op: de privacy-verklaringen van derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

Links naar andere websites.

Op de website treft u links aan naar andere websites. Vogelvereniging Vogellust kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Uw rechten.

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door contact met ons op te nemen via info@vogellust.nl of telefoontje naar het secretariaat. De gegevens van het secretariaat en andere bestuursleden staan vermeld op de website.

Wijzigingen.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Secretariaat Vogelvereniging Vogellust
M. Kruijsen
Email: info@vogellust.nl

Reacties zijn gesloten.